Sözleşmeli personel için Danıştay’dan müjde

Sözleşmeli personel için Danıştay’dan müjde
10:00 - Ekim 28 2020 Çarşamba

Bir belediyede iktisatçı olarak çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin norm kadro nedeniyle yıl sonunda yenilenmeyeceği bildirildi. Hayatının şokunu yaşayan mağdur ekonomist, İdare Mahkemesi’ne gitti. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince sözleşmeli ekonomist olarak çalışan davacı, yıl sonunda sona erecek hizmet sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin bildirim ile ilgili işlemin iptalini talep etti. ve bu işlemden mahrum kalan mali ve özlük haklarının faiziyle birlikte ödenmesi.

Idare mahkemesi; Davalı idarenin personel giderlerinin bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aşması ve bu durumda hizmete en az ihtiyaç duyulan kadroda çalışan personelden başlayarak ve davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin süreçten başlayarak fedakarlık yapılabileceği, hizmeti tebliğ edilen, hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Mağdur davacı karara itiraz ettiğinde Bölge İdare Mahkemesi devreye girdi.

Mahkeme; Kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların anılan kararın iptaline imkan verecek kadar yeterli görülmediği gerekçesiyle, itiraz başvurusunun üçüncü hüküm uyarınca reddedilmesine karar verdi. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45. maddesinin fıkrası. İkinci şoku yaşayan davacı, bu kez Danıştay’ın kapısını çaldı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı örnek nitelikte bir karar aldı. Kararda; Davacının Aralık 2010 – Aralık 2013 tarihleri arasında belediyede taşeron işçi olarak, Ocak 2014 – Aralık 2016 arasında sözleşmeli ekonomist olarak çalıştığı hatırlatıldı. Kararda, belediyenin ‘bütçe yetersiz’ gerekçesinin temelsiz olduğu vurgulandı. Son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın yüzde otuzunu belediyelerin toplam yıllık personel giderleri geçemez. Yıl içinde beklenmedik bir şekilde aylık ve ücretlerde artış olması sonucunda söz konusu oranları aşan personel giderleri Cari yıl ve sonraki yıllarda personel giderleri tamamlanıncaya kadar yeni personel alınamayacağını belirten düzenlemenin bu oranın altına düştüğü açıktır. İlgili oranlar eski olduktan sonra idarenin yeni personel alımı yapmamasıdır. bu yönetmelik mevcut personelin görevine son vererek veya sözleşmeyi yenilemeyerek dengeyi öngörmemektedir. Davacının görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna dair yeterli ve somut bir tespit olmadığı ve somut bilgi ve belgelerle hizmetine ihtiyaç duyulmadığı göz önünde bulundurulduğunda, davacının davaya konu olmayan davanın davaya konu olduğu sonucuna varılmıştır. Davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmesi haklı bir sebebe dayanmamaktadır ve bu nedenle hukuka aykırıdır. . İdare Mahkemesi’nin davayı reddetme kararına itiraz konusu olan Bölge İdare Mahkemesi kararında bu hususta hukuki bir darbe bulunmamaktadır. Davacının temyiz talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. “

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi